Başvuru Evrakları

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURU EVRAKLARI

Her Dosyada Olması Gereken Zorunlu EvraklarGerektiğinde Olması Zorunlu Evraklar
 1. Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF)
  1. A-Kişisel Bilgiler
  2. B-Arazi Bilgileri
  3. C-Tarım Parsel Bilgileri
 2. Çiftçi Belgesi
 3. Makbuz
 1. Tüzel kişi başvurularında imza sirküleri ve yetki belgesi.
 2. Kira Sözleşmesi - Muvafakatname -

       Taahhütname - Fiili  Kullanım Taahhütnamesi

       - Tahsis Belgesi.

 1. Keşif Raporu - Tespit Raporu.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
Tapu Kayıtları Beyanı: ÇKS'ye kaydolmak üzere başvuruda bulunan çiftçilerden, kadastro geçmiş birimlerdeki tarım arazileri için tapu kayıtları beyanı istenir. Başvuruda bulunulan arazilere ait tapu bilgilerinin doğrulanması TAKBİS üzerinden yapılır. ​

 

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ BAŞVURU EVRAKLARI

Bitkisel Üretime  Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (2017-39) Ekler'i İçin Tıklayınız...


Destekleme Adıİstenilen Belgeler
Bitkisel Üretim Desteklemelerinden Faydalanmak İsteyen Çiftçiler İçin Zorunlu Evraklar* ÇKS Kaydı
* Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Başvuru Dilekçesi (Ek-3)
* Destekleme Talep Formu (Ek-4)
Mazot ve Gübre Desteği 
Hububat Baklagil*Alım satım belgesi
*Borsa tescil beyannamesi 15.5.2018 tarihine kadar
Yağlı Tohumlu Bitkiler*Alım satım belgesi (Elektronik ürün senedi alım satım belgesi olması durumunda borsa onayı aranmaz)
*Borsa tescil beyannamesi (15.4.2018 tarihine kadar)
*Kütlü pamuk için tohum sertifikası
Dane Mısır*Alım satım belgesi
*Borsa tescil beyannamesi (15.5.2018 tarihine kadar)
Zeytinyağı Fark Ödemesi Desteği       

*Alım satım belgesi
*Tasiriye faturası

*Borsa tescil beyannamesi (15.10.2018 tarihine kadar)

Küçük Aile İşletmesi Desteği*ÖKS Belgesi ( Örtü altı ünitelerinde üretim yapan çiftçiler için)
Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği

* Yurt içi sertifikali tohum kullanim desteği talep formu (EK-11)

*Tohumluk satış faturası

*Tohumluk sertifikası fotokopisi

*Gerekli durumda tohumluk analiz raporu

Yurt İçi Sertifikalı Tohum/Fidan Üretim Desteği

* BÜGEM tarafından verilen YTK olduğunu gösterir belge

* YTK Tarafından Beyan Edilen Fatura ve Sertifika Bilgileri (EK-12) ve bu belge ekinde tohum/fidan alım/satım belgeleri ve tohum/fidan sertifikaları fotokopisi,

* Üretilen Ve Sertifikalandırılan Tohum/Fidan Üretim Bilgileri (EK-13) ve bu belge ekinde tohum/fidan üretim beyannameleri, tarla kontrol raporları, YTK ve bu kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin ÇKS belgesi,

Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği

* Taahütname-2 (EK-20)

* Fidan/Fide Kullanım Desteklemesi Talep Formu (EK-22)

* Fidan Satış faturası
* Gerekli durumda bitki muayene raporu

* Fatura düzenleyen kişiye ait fidan/fide  üretici belgesi veya doku

   kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi

   sureti (kamu kuruluşları hariç)

*Fidan /Fide/Antep Fıstığı üretim materyali sertifika fotokopisi

Yem Bitkileri Desteği*Arazi beyan formu (EK-8)
Organik Tarım Desteklemesi
İyi Tarım Uygulamaları Desteği

*İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası

*İyi Tarım Uygulamaları destekleme ödemesi sertifika eki (EK-6)

*Örtü altı alanlarda iyi tarım uygulamalarına ait kayıt sistemi

   belgesi (EK-7)

Bombus Arısı Desteği*Alım satım belgesi
Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği*Talep Formu (EK-23)

''